การจองภาพถ่ายบัณฑิต

ขั้นตอนการจองภาพถ่ายบัณฑิต แบบที่ 1

การจองภาพถ่ายบัณฑิตด้วยแบบฟอร์มสั่งจอง

 1. รับแบบฟอร์มใบสั่งจองภาพถ่ายบัณฑิต  ณ  ห้องประชุมภูพาน  ชั้น 1  อาคาร  2 (อาคารครุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (กรณีที่ทำใบสั่งจองฯหายหรือยังไม่ได้รับใบสั่งจองฯ)
 2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงและให้ชัดเจนที่สุด  ลงในแบบฟอร์มใบสั่งจองภาพถ่ายบัณฑิต  ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ส่วน(ดูรายละเอียดการกรอกฯได้จากตัวอย่าง ณ จุดรับจอง : บริเวณชั้น 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 3. ยื่นใบสั่งจองฯ ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
 4. ชำระเงิน โดยเตรียมเงินให้พอดีกับจำนวนที่สั่งจอง
 5. เก็บส่วนที่ 4  (สำหรับบัณฑิต) ของใบสั่งจองไว้เป็นหลักฐาน
 6. ร้านนิวซาลอน 1999 จำกัด จะจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิตให้ท่านในภายหลัง (ประมาณ  90-120 วัน)

หมายเหตุ

 1. เริ่มรับจองภาพถ่ายบัณฑิตตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ  บริเวณหน้าห้องประชุมภูพาน ชั้น 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสั่งจองให้ครบถ้วนทุกส่วน โดยเขียนตัวบรรจงและให้ชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะที่อยู่ที่ต้องการให้ผู้รับจ้างจัดส่งภาพไปให้บัณฑิต         
 3. บัณฑิตสามารถให้ญาติดำเนินการจองภาพแทนบัณฑิตได้
 4. บัณฑิตควรเตรียมเงินสดให้พอดีกับจำนวนที่สั่งจองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของบัณฑิตเอง
 5. ข้อควรระวังในการถ่ายภาพ : ในขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ ให้บัณฑิตหันหน้าตรง พระพักตร์ อย่ากังวลถอยหลังจะทำให้ภาพถ่ายไม่เห็นหน้าบัณฑิต
 6. การรับภาพถ่าย : เมื่อบัณฑิตได้รับภาพถ่ายแล้วหากเกิดผิดพลาดด้วยประการใดๆ  กรุณาแจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายภาพถ่ายบัณฑิต (คุณสุริยาภา  โสภณวสุ  082-362-9461)  ทราบโดยทันที

ขั้นตอนการจองภาพถ่ายบัณฑิต แบบที่ 2

การจองภาพถ่ายบัณฑิตด้วยบัตรประจำตัวประชาชน  แบบ Smart Cardของผู้สำเร็จการศึกษา 

 1. บัณฑิตดูกรอบรูปที่ต้องการ ณ จุดแสดงตัวอย่าง
 2. เข้าแถวยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card
 3. บอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 4. บอกชุดกรอบรูปที่ต้องการ  และจำนวนกรอบรูป
 5. รับบัตรประจำตัวประชาชนคืนจากหน้าหน้าที่พร้อมสลิปสั่งจอง
 6. ชำระเงิน ณ จุดบริการ พร้อมรับใบเสร็จ

  หมายเหตุ

            1) เริ่มรับจองภาพถ่ายบัณฑิตตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมภูพาน ชั้น 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 

            2) บัตรประชาชนที่ใช้ในการจองจะต้องเป็นบัตรประชาชนของบัณฑิตและเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้น

            3) บัณฑิตสามารถให้ญาติดำเนินการจองภาพแทนบัณฑิตได้แต่ต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของบัณฑิตเท่านั้น

            4) บัณฑิตควรเตรียมเงินสดให้พอดีกับจำนวนที่สั่งจองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของบัณฑิตเอง

            5) ข้อควรระวังในการถ่ายภาพ : ในขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ ให้บัณฑิตหัน หน้าตรง พระพักตร์ อย่ากังวลถอย หลังจะทำให้ภาพถ่ายไม่เห็นหน้าบัณฑิต

            6) การรับภาพถ่าย : เมื่อบัณฑิตได้รับภาพถ่ายแล้วหากเกิดผิดพลาดด้วยประการใดๆ  กรุณาแจ้ง ให้คณะกรรมการฝ่ายภาพถ่ายบัณฑิต (คุณสุริยาภา  โสภณวสุ  082-362-9461)   ทราบโดยทันที