แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนที่แสดงเส้นทางเดินรถและที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนที่แสดงพื้นที่และจุดสำคัญสำหรับบัณฑิต

แผนที่แสดงซุ้มถ่ายภาพและจุดบริการอาหารพระราชทาน

แผนที่แสดงจุดบริการสุขา (ห้องน้ำ)