แนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกาย

เอกสารแนวปฏิบัติเรื่องการแต่งกายของ
อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ บัณฑิต และญาติบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แสดงสำเนาเอกสาร จำนวน ๘ หน้า