คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร
ที่ ๕๔๔/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และดำเนินการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔