กองอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    โทรศัพท์ 0 4297 0022,0 4297 0050, 0 4297 0051 
    โทรสาร 0 4297 0022, 0 4297 0051
    e-mail : po_snru@hotmail.com
 

 ฝ่ายจัดทำเ้ว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์
    โทรศัพท์ 0 4297 0046 ต่อ 11,13,14,15,16
    โทรสาร 0 4297 0046 ต่อ 12
     e-mail : webmaster@snru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000